โปรดตรวจสอบเส้นทางการจราจรและวางแผนการเดินทางในการมาติดต่อขออนุญาต

เนื่องจากมีการปิดการจราจรและจัดการเดินรถทางเดียวบริเวณโรบรอบสนามหลวง ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบเส้นทางและวางอผนการเดินทางในการมาติดต่อขออนุญาต

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง