หน้าแรก | ช่วยเหลือ            ไทย | English
สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 590528
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 108
จำนวนผู้ขออนุญาตวันนี้ : 3
จำนวนผู้ขออนุญาตเดือนนี้ : 200
ตัวอย่างโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ข้อมูลพิกัดศุลกากร
หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช
หมวด 3 ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าวฯ
สถานที่ยื่นขอรับใบอนุญาต
  • สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
    โทรศัพท์ 085 516 4408
    The Office of National Museums, Bangkok
    Tel. 085 516 4408
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    โทรศัพท์ 0 5322 1308
ข่าว
01/02/2567 08 5516 4408 หรือ 0 2164 2501 ต่อ 1011 เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ (กรุงเทพฯ) กรุณาติดต่อในเวลาทำการ 08.30-16.30น.
01/01/2567 เวลาทำการในการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ)
01/01/2566 ask.nswmuseum@hotmail.com ช่องทางการติดต่อในการสอบถามเกี่ยวกับวัตถุที่ต้องขออนุญาตส่งออกนอกราชอาณาจักร (กรุงเทพมหานคร)
01/01/2566 การนำวัตถุที่มีจำนวนมากและขนาดใหญ่มาตรวจพิสูจน์ (กรุงเทพมหานคร)
30/12/2564 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมศุลกากร (HS 2022)
19/04/2564 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการให้บริการประชาชนการขอรับใบอนุญาตส่งออก ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid-19
21/12/2563 การติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ กับสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (Covid-19)
08/10/2562 เปลี่ยนสถานที่ขอรับใบอนุญาต มาที่กรมศิลปากร(เทเวศร์) เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
29/12/2565 การควบคุมสินค้าโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภายใต้รายการที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร
11/01/2561 ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกตรวจนอกสถานที่
11/01/2561 ตัวอย่างเอกสารลายมือชื่อของกรรมการบริษัท ในกรณีนิติบุคคล
08/01/2561 ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร
03/08/2560 เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร (กรุงเทพมหานคร)
07/03/2559 ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต ส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร
03/03/2559 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547
02/03/2559 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องสินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2559
17/06/2557 ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
17/06/2557 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญพ.ศ.๒๕๒๐
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ลิงค์ที่น่าสนใจ
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
กรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้งานใหม่ และยังไม่มี Username ในระบบ หากท่านต้องการใช้งาน ระบบ National Single Window นำเข้าส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กรมศุลกากร ลงทะเบียนใหม่ ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสาร
09/11/2566 เอกสารจดหมายขอส่งออกพระพุทธรูปและขอรับรองที่มาของวัตถุ
03/03/2559 ขั้นตอนการขออนุญาต ส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร
วิธีการใช้งานระบบ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 81/1 อาคารกรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300